torsdag 27. januar 2011

Island, Reykjavik.

Vi så etter andre nasjonalitetsflagg, som en ofte gjør når man er på utenlandsfart. Ved Seilforeningen i Rekjavik havn, så vi et fartøy med amerikansk flagg. De fleste ombord avfeide fullstendig at dette fartøyet var kommet hit på egen kjøl. Selv ville jeg gjøre det samme...
Men....
Hjemme på Sunnmøre har vi en mann ved navn Ragnar Thorseth, en Eventyrer av rang. Han har selv i ganske usannsynlige fartøy seilt over store hav. Jeg var selv i min barndom, i fjæra, med på å plukke, frakte og så legge rund ballaststein på bjørkagreiner i selveste "Saga Siglar". En knarr som Ragnar fikk bygget. Dette vikingskipet seilte han med stor suksess jorda rundt.
Jeg ser på det lille grønne skallet foran meg, og jeg tenker at det sikkert ikke er umulig.
Men....

Vi fortøyde Maryam ved flytebrygga, og gikk bort for å titte litt på denne usansynlige, Amerikansk flaggede 20 fots grønne båten(Les: Pram). Vi var ikke før kommet bort før en pressening ble skjøvet til side. Frem kom et hode, like etter et til. Det var ... og ... . Og de hadde kommet fra USA. Med den lille Florida Flats båten med en 140hk Suzuki utenbordsmotor hadde de kjørt fra Florida, opp hele USAs østkyst. De hadde besøkt Canada, hvor de hadde gått opp "Belle Isle Stredet" mellom Newfoundland og Labrador. Deretter gikk ferden gjennom åpent hav til Grønland, på full fart mellom isfjell til Reykjavik, Island.
Her hvor de sov på dekk, den ene i en surfebrett cover, den andre i en salt sovepose under en presenning.
Etter å ha prata litt om våre respektive ferder og isforhold, gikk ferden for vår del videre til nærmeste bakeri og frokost.
Vi gikk etterhvert til sentrum av Reykjavik for å titte oss litt rundt. Vi gikk langs Langavegur. Handlegata, som var besatt av butikker, suvenirsjapper og steder som solgte alle slags opplevelser det er mulig å kjøpe for penger. Ting som helikopterturer, tulting på Islandshest, biltur i ombygde vans opp på isbreene og Den Blå Lagune. De andre ville sjekke litt priser og tenke litt på hvilke opplevelser de ville kjøpe. Jeg og Bev bestemte oss for å dra avgårde samme ettermiddag, på en rundtur, the Golden Circle. Senere skulle det vise seg å ha vært et sjakktrekk, men mens jeg og min kaptein satt i bussen, på vei til Tingvellir, viste vi ikke at Maryams prosjekter skulle ta opp nesten all vår tid i uken vi lå i Reykjavik. Tingvellir består av en bakke, der bakketoppen ligger mot en 20 meter høy bergvegg som henger lik et bakteppe som strekker seg hundrevis av meter til hver side. Selv om stedet forsåvidt ser interessant ut, er det historien som gjør denne bakken interssant. Tingvellir er ikke mindre enn åstedet til det første vestlige demokrati. Her på Tingmarkene, som navnet betyr, stod det første Parlamentet eller Alltinget allerede i år 930. Allting ble holdt her helt til år 1789, da jeg antar at man flyttet sakføringene innendørs. Tingvellir og området rundt er i dag en nasjonalpark, som ligger midt i riftsonen mellom de Nordamerikanske og Eurasiatiske tektoniske plater. Det sies at Island blir 4 cm bredere hvert år, ved at disse kontinentalplatene vokser fra hverandre.
Videre gikk turen til et svovelluktende sted med vann som skyter opp av bakken. Geysir. Kokende boblende vann, har du med egg har du lunchen klar. Man skal trå varsomt her, enkelte steder er jordskorpen svært tynn og går du utenom de oppmerkede områdene risikerer du i beste fall å få alvorlige brannskader. Geysiren var utrolig flott, med rundt fire minutters mellomrom fikk jeg tid både til se og å ta bra bilder.
Gullfoss vår neste destinasjon, lå som to store trappetrinn med 90' vinkel i forhold til hverandre og 45' i forhold til elveløpet. En virkelig storslått foss.
På vei tilbake fikk vi også tid til å besøke en utdødd vulkan, som lå trillende rund med bratte sider i røde og brune steinarter og en liten grønn sjø i bunnen. Den røde fargen i berget var veldig spesiell.
Vel tilbake ombord ga vi etter beste evne full utredning av turen.

De neste dagene skulle ikke bli like opplevelsesrike.
Stikkord: Pumper!
Iceland, Reykjavik. 
We looked for other national flags, as one often do when one is in foreign waters. By the Sailing Club in Reykjavik harbor, we saw a vessel with an American flag. The majority aboard dismissed completely that this vessel had come here on its own keel. 
I was about to do the same.... But ....
At home in western Norway, we have a man named Ragnar Thorseth, a true Adventurer. He has himself in quite improbable vessels sailed across vast oceans. I was myself, in my childhood, at the shore, helping to pick, transport and then put the round ballaststones, on birch branches in the bottom of the "Saga Siglar”.  A Viking era cargo ship, called a “Knarr”, that Ragnar had gotten built for him. The Viking ship sailed for two years, with great success around the world. Visiting places like New York City, Cuba, Fiji Islands and Sydney, Australia. To mention a few. 

I look again at the little green shell in front of me, and I decide that it probably is not impossible.... But ....
 We moored Maryam at the floating pier, and walked over to have a little look at this unlikely, American flagged, 20-foot long ,green boat. We were barely at the boat when a tarpaulin was pushed aside. Up came a head, and just after another one. 
It was ... and ... And they had come from the United States. With the small Florida Flats boat, witch carried a 140hp Suzuki outboard motor, they had driven from Florida, up the entire U.S. east coast. They had visited Canada, where they had gone up "The Strait of Belle Isle" between Newfoundland and Labrador. Then the journey went through open sea to Greenland, and at full speed between the icebergs to Reykjavik, Iceland. Here they slept on deck, one in a surfboard cover, the other in a salty sleeping bag under a tarp. After having talked a bit about our respective trips, ice conditions, and so on . 
We went onwards to the nearest bakery for breakfast. Gradually we went on to the downtown area of Reykjavik, to have a look around. We walked along Langavegur, the shopping street. Which was full of shops, souvenirstores and places that sold all kinds of tourist experiences possible to buy for money. Things like helicopterrides, tulting on Icelandhorses, cartrips on the glaciers in converted vans and the Blue Lagoon. The others wanted check some prices and think about what experiences they would buy. Bev and I decided to head off the same afternoon, on a round trip, the Golden Circle. Later it would turn out to have been like a exellent chess move. As I and my Captain sat in the bus on the way to Tingvellir, we shure didn’t know the amout of Maryam projects. It would take up almost all our time in the week we stayed in Reykjavik. 
Tingvellir consists of a hill, where hilltop is resting against a 20 meter high rock wall, that hangs like a backdrop witch extends hundreds of meters to each side. Although the site in its own right looks nice enough, it is history that makes this an interesting ground. Tingvellir is no less than the scene of the very first western democracy. Here at Thing fields, as the name translates, were the first Parliament or Althing held already in year 930. The middle of the Viking era! Allthing was kept here until the year 1789. After witch, I suppose, the proceedings moved indoors. Tingvellir and the surrounding area is now a national park, located in the rift zone between the North American and Eurasian tectonic plates. It is said that Iceland will be 4 cm wider each year, in that these continental plates grow apart. Onwards, we went to a sulfur-smelling place, with water that shoots 30 meters up, out of the ground. Geysir. Bubbling, boiling water, if you have eggs with you, you’d have lunch ready in meere minutes. One should tread carefully here, some places the crust is very thin and walk outside the marked areas, you risk at best to serious burns. The geyser was incredible. With about four minutes intervall’s I had plenty of time, both to watch, and to take good pictures of the gusher. Gullfoss, our next destination, was like two big steps with a 90 'angle relative to each other and 45' in relation to river. A truly magnificent waterfall. On the way back, we had time to visit an extinct volcano. It was round as a dime, with steep sides in red and brown stone, and a little green lake in the bottom.
The vivid red colour of the rock and emerald lake, it was something else. Safely back on board ,we gave as best we could, a full evaluation of the trip.
As for the next few days , it would not be as exciting. Keyword: Pumps!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.