onsdag 5. mai 2010

Karibien - St Barthelémy og øyene rundt! Uferdig! 
In English underneath.

Etter en behagelig seilas fra Bermuda, kommer vi inn mot Baie de Colombier i St Barth. Vi seiler ganske langt inn mot bukta, før vi starter Brummen. Det eneste problemet er at Beistet ikke starter.
Vi jibber og seiler et stykke ut av bukta, så tar vi inn seilene og jeg åpner maskinrommet. Vi har slitt hele veien fra Newport med mye kondensvann i dieselen og et stykke på veien fra Bermuda hadde vi unnlatt å slå på alarm bryteren siden noen trodde den bare gikk på innbruddsalarmen. Dette resulterte i at vi hadde fått et høyt nivå av vann i primærfilteret et sted ute på havet. Vi hadde selvsagt drenert dette, men det gjorde at jeg mistenkte at det hadde kommet vann inn i sekundærfilteret. Jeg drenerte det forsiktig til alt vannet var ute og da startet den grønne lett som bare det.
Vi gikk inn og ankret opp så gikk vi å tok oss en ankerdram.
Etter en god natts søvn gikk vi på dekk for et morgenbad. Harry stupte fra pullpiten, Bev fra åpningen i livlina, mens jeg, siden jeg ikke er noen badeand, brukte badestigen. Jeg er en god pyse når jeg skal bade i sjøen, men det er jo så sjelden jeg har anledning til å hoppe uti, så jeg tar det rolig de første gangene. Når vannet holder 28'C kan jeg bade i timesvis. Så selv om jeg ble brent av en usynlig liten gople, var jeg den som oppholdt meg lengst i vannet.
Frokosten ble inntatt i en fart, vi heiste anker og dro inn til reden utenfor Gustavia by. Vi gikk i jolla og dro inn til byen for å sjekke inn hos Le Kaptainerie før vi dro til Bev's hus på nordsiden av øya. Huset ligger på toppen av en klippe, med mer enn 180' utsikt over Atlanteren. Nedenfor klippen ligger et nes som Bev kaller Lizzard Point(Øgleneset). Vi blir varmt motatt av Mimi, Miki, Hillery, Barton, Hugh og Beverly. Dette er Bev's kone, hennes søster. Bev's datter og hennes barn.
De neste to dagene ble hektiske. Jeg klargjorde båten for Bev's familie og la alt som var overflødig i tiden på St Barth opp på dekk. Så kom Bev og Harry ombord og sammen tok vi båten inn til land og la til ved Kapeineriet mens alt ble lagt inn i bilen og senere kjørt til Bev's hus.
Neste morgen la vi til kai igjen og lastet opp alt vi skulle ha med. Før vi dro på et fire dagers cruise til St Eustatia, St Kitts og Nevis. Vi hadde det svært bra og hadde mange fine opplevelser, selv om turen ble litt hastig og vi dessverre ikke fikk sett alt vi ville se.


Caribbean - St Barthelemy and the surrounding islands! Unfinished!
After a pleasant sail from Bermuda, we come into the Baie de Colombier in St Barth. We sail pretty far into the bay before we start the Rumbler. The only problem is that the Beast doesn't start. We gybe and sail a little way out of the bay, then we take in the sails and I open the engine room. We have struggled all the way from Newport with a lot of condensation in the fuel and somewhere on the way from Bermuda, we had not turned on the alarmswitch since someone had thought it only went to the burglary alarm. As a result, we had a high level of water in the primary filter somewhere at sea. We had obviously drained it, but it made me suspect that there had come water into the secondary filter as well. I drained it gently until all the water was out and then  the Green One started easily. We went in and anchored then we went down below to have us an "anchordram". After a good night's sleep, we went on deck for a morningbath, Harry plunged from the pullpit, Bev from the opening of the lifeline, while I, since I'm no bathingduck, used swimming ladder. I am a good wuzz when I am going for my first swim in the sea. Since it's so rare I have the opportunity to jump into the water, I take it easy the first few times. But when the water holds 28'C, I can swim for hours. So even though I was burned by an invisible little jellyfish, I stayed the longest in the water. Breakfast was eaten in a hurry, we hoisted anchor and left for the anchorage outside Gustavia town.We hopped in the dinghy and went into town. We checked in at "Le Kaptainerie" before we went to Bev's house on the north side of the island. The house is situated on top of a cliff, with more than 180' of view of the Atlantic. Below the cliff lies a point that Bev calles Lizzard Point. We are warmly received by Mimi, Miki, Hillery, Barton, Hugh and Beverly. This is Bev's wife, and her sister. Bev's daughter and her children.


The next two days were hectic. I readied the boat of Bev's family and took all that was superfluous for the next few weeks in St Barths, and left it on deck. Then Bev and Harry came aboard and together we moved Maryam to the dock at the Captainery, while everything was put into the car and later taken to Bev's house. 
The next morning, we docked again and loaded up everything we would bring for the trip. Then we went on our four-day cruise to St Eustatia, St Kitts and Nevis. We had many good and memorable experiences, though the trip was a bit quick and we did not get to see everything we wanted to see.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.