søndag 28. april 2013

Ny seilas!

Sommerens vesle utfordring... 


...blir en seilas fra Moltustranda, Norge til Puerto Mogan, Kanariøyene.


Jeg skal sammen med venner seile SY Horisont, en Jeannau på 35 fot fra Sunnmøre til Gran Kanaria, en distanse på 2500 Nautiske mil!


Dette blir kjekt...og en god utfordring, for denne gangen blir jeg skipper på skuta.

Nå har jeg en fordel i å ha seilt en stor del av ruta før. I September 2012, seilte jeg som mannskap fra Mjølstadneset(over fjorden fra Moltustranda) med SY Skyline, en 2010 Hanse 54.
Ruta vi tok sist høst, blir omtrent den samme som den jeg har valgt å ta når vi starter på 17 eller 18 Mai. Den går som følger, fra Moltustranda stikker vi vest mot Svinøy fyr, det er mange år siden jeg sist var nært opp til denne øya, så jeg tenker vi nytter sjansen når den så fint presenterer seg. Ved Svinøy settes kursen til 224.5° og drøye 400 nm senere er vi i Inverness, den eneste norske oljeinstallsjonen vi kommer til å passere nært er Kvitebjørn plattformen, så da får vi se min brors arbeidsplass... på avstand i alle fall...

Mannskapet mitt blir min gode kamerat Inge Eidem og vår felles venn, Johannes Kristiansen. Det blir  også rom for andre også på enkelte etapper.


Ved Inverness entrer vi Caledonian kanalen, først inn i Clachnaharry Sealock, deretter forbi en svingebro for jernbanen og opp en sluse. Da legger vi til ved Seaport Marina og tilbringer første natt der. Deretter går det sluse etter sluse, med tre Lochs(innsjøer) i mellom, den mest kjente er den famøse Loch Ness, hjemmet til sjømonsteret Nessie! En uke og 21 sluser senere, går vi ut av Corpach Sealock, nær Fort William og seiler ned Loch Linnhe mot Irskesjøen.


Ned mot Irskesjøen planlegger vi noen timers stans i Oban, før vi seiler mot Crinan og entrer Crinan Canal. Dagen etter går vi gjennom kanalen og entrer Firth of Clyde, og med det også Irskesjøen.

Vel inne i Irskesjøen er planene litt løsere, et stopp på Isle of Man er en definitiv destinasjon. Dublin er en kanskje, den neste sikre havnen blir Brest. Men det blir nok likevel mange interessante havner mellom Skottland og Frankrike.
Vi seiler videre fra Brest til La Coruña der vi bytter mannskap, eieren og hans familie blir nytt mannskap på seilasen videre sørover langs kysten av Spania og Portugal, før vi dreier sørvest mot Ilha do Porto Santo og Madeira. Etter en ukes tid der setter vi seil mot Puerto de Mogan hvor jeg mønstrer av...

For denne gang.....

This summer's little challenge ...


 ...will be a voyage from Moltustranda, Norway to the Canary Islands off the westcoast of Africa.

I'm going sailing with friends aboard SY Horizon, she is a Jeannau Sun Odyssey 35 from Sunnmøre to Gran Canaria. A distance of 2500 nautical miles!

This will be fun ... and a good challenge, because this time I'll be the captain of the yacht.
I have an nice advantage in having sailed a large part of the route before. 
In September 2012, I sailed as crew from Mjølstadneset (across the bay from Moltustranda) with SY Skyline, a 2010 Hanse 54. The route we took last fall, is about the same as the one I have chosen to take when we start at 17 or May 18. 

It goes as follows, from Moltustranda we head west out to Svinøy lighthouse, many years has gone by since I last was close to this island, so I think we'll use this opportunity as it sonicely presents itself to us. By Svinøy(pig island) we'll be heading 224.5 ° and roughly 400 nm later we'll be in Inverness. The only Norwegian oil installation we are going to pass close to will be the Kvitebjørn platform, so this time I'll also get to see my brother's workplace...   at a distance at least ...

My crew will be my good friend Inge Eidem and our mutual friend, Johannes Kristiansen. There is also room for others at certain stages.

Upon arrival in Inverness, we'll enter the Caledonian Canal, first lock is the Clachnaharry Sealock, then past a railway swingbridge and another lock. Then we dock at the Seaport Marina, where we spend the first night. Then one lock after another, with three Lochs (lakes) in between. The most famous being the infamous Loch Ness  home of Nessie the sea monster! One week and 21 locks later, we'll motor out of Sealock Corpach, near Fort William and sail down Loch Linnhe.

Down towards the Irish Sea, we plan a few hours stop in Oban, before we sail towards Crinan and enter the Crinan Canal. The next day we go through the canal and enter the Firth of Clyde, and with this also the Irish Sea.
Well into the Irish Sea the plans are a little looser, a stop on the Isle of Man is a definite destination. Dublin is a maybe, the next certain port is Brest. But there will probably still be many interesting ports between Scotland and France.
We sail from Brest to La Coruna where we will change the crew, the owner and his family being the new crew on the sail south along the coast of Spain and Portugal. We turn south towards Ilha do Porto Santo and Madeira. After a week there we set sail towards Puerto de Mogan where I'll be signing off...

For this time ......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei, om du gir meg en kommentar eller en hilsen blir jeg glad.
Hi, if you give me a comment or just a greeting I would be happy.